Pedagogiska grundpelare

Pedagogiska grundpelare

Bekräftelse – positiv feedback   

Barn behöver bekräftelse för att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. Detta sker genom att bygga upp kunskaper och förmågor. Barn vill ta ansvar och prova själv. Barn behöver bli sedda och få visa att de kan. Barn vill naturligt använda och dela med sig av sitt kunnande. Barn som möts där de är förblir positiva och utvecklas.

Därför måste alla pedagoger på Arenans Förskola vara lyhörda och medvetet bekräfta varje barn så fort tillfälle ges. Den vuxnes positiva feedback får en närande effekt på barnet.

Meningsfullhet och sammanhang

Barn behöver uppleva meningsfullhet och sammanhang för att utveckla sin fulla potential. Barn som blir bemötta där de är i sin nyfikenhet, i sina tankar och funderingar känner meningsfullhet, lust och trygghet. Våra återkommande rutiner skapar trygghet och meningsfullhet i barnens vardag på förskolan.

Pedagogerna på Arenans Förskola behöver därför ge barnen tid och låta dem prova, utforska och undersöka både på egen hand och med de andra barnen som resurser, men aktivt finnas med i bakgrunden och följa barnens lek och intressen.

Motivation

Barns nyfikenhet/motivation är medfödd och stimuleras av sinnesupplevelser. Kraften har alltid en riktning, ett mål. Barnet vill göra något, gå någonstans, lära sig något, undersöka något el. dyl. Utan motivation sker inget lärande eller utveckling.

Pedagogernas ansvar är att se, fånga, väcka och rikta barns nyfikenhet/intresse/motivation och erbjuda möjligheter och material. Förskolans pedagoger behöver dessutom vara skickliga på att göra nya kunskapsområden intressanta för barnen. En hög grad av flexibilitet, mod att gå utanför ramarna samt förmåga att fånga ögonblicket bidrar till att möta barnens kunskapstörst.  

Variation

Barn behöver använda alla sina sinnen och en mängd olika metoder, lekar, material, miljöer, vuxna och barn för att utvecklas och lära. Barn behöver också variation mellan rörliga och stilla aktiviteter, mellan närhet till vuxen och självständighet bland andra barn.     

Pedagogerna på Arenan förskola behöver använda alla situationer för att stimulera barns utveckling av kunskaper och förmågor i lek, i socialt samspel, vid utforskning och skapande, genom iakttagelser, reflektion och samtal. 

Reflektion

Reflektion kan hända i barnet, närsomhelst under dygnets alla timmar. Det är en inre process som befäster lärandet. Barn uttrycker reflektionen genom att stanna upp i aktiviteten, genom kroppsuttryck, samt vilja berätta eller visa.

Pedagogerna på Arenans Förskola behöver ha mycket god förmåga att läsa av barnen och låta reflektion hända i dem utan att störa barnet, bara möta det som sker. Pedagogerna måste också ständigt själva reflektera över hur vi påverkar barnens lärande, ”hur gör jag?”.

Vi vill att varje barn som lämnar Arenans förskola

 

icon_tjej_penna_papper

Visar självständighet

Vi tänker på hur vi utformar miljön så den är lättillgänglig för barnen både inne och ute. De erbjuds att aktivera sig själva och uppmuntras att våga prova.

icon_kille_tjej

Har social kompetens

Gemensamma aktiviteter och lekar med andra, ger barnen möjlighet att utveckla bl.a. sin lyhördhet och respekt för varandra.

icon_matte

Använder sin matematisk förmåga

Vi erbjuder material som utmanar matematiskt och arbetar med bl.a. lägesord, form och tid.

icon_gunga

Har god motorik

Barnen är dagligen ute i skogen och vår närmiljö. Vi erbjuder bl.a. skridskoåkning en dag i veckan fro.m september till april. Vi har även andra rörelseaktiviteter både ute och inne.

icon_penna

Har lekförmåga

I leken lär sig barnen turtagande, ömsesidighet och sampel.

icon_tjej_penna

 Visar nyfikenhet

Vi pedagoger uppmuntrar barnen att experimentera och prova själva.

icon_tavla

Har ett rikt språk

Genom samtal, sång, musik och sagor leker vi fram barnets språk.

icon_plugga

Är intresserad av naturvetenskap och teknik

Genom att pedagoger ställer frågor och utmanar får barnet undersöka och dra egna slutsatser om vad naturvetenskap och teknik är.